|
خبری / شناسه : 112459 / تاریخ انتشار : 1401/3/6 19:38
 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

 •  آواربرداری در ساختمان مترو پل

  آواربرداری در ساختمان مترو پل

آواربرداری در ساختمان مترو پل

IIPA /عملیات آواربرداری و امدادرسانی در محل حادثه ساختمان فروریختۀ متروپل آبادان همچنان ادامه دارد. عکس: مرتضی جابریان

captcha