|
خبری / شناسه : 112545 / تاریخ انتشار : 1401/5/2 16:09
 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

 •  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

  افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

افتتاح نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401

IIPA /نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران 1401 با حضور  معاون اجرای ریاست جمهوری و استاندار تهران و دیگر مسولین در مصلی تهران افتتاح شد . 

captcha