|
خبری / شناسه : 112546 / تاریخ انتشار : 1401/5/3 12:29
 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

 •  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

  همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

همایش ملی برنامه گام دوم انقلاب

IIPA /همایش ملی اولین برنامه گام دوم انقلاب،ضرورت تغییر ریل سیاستگذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزارشد.

captcha