|
خبری / شناسه : 112553 / تاریخ انتشار : 1401/5/5 14:01
 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

 •  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

  حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

حاشیه جلسه هیات دولت - ۵ مرداد

IIPA /جلسه پرسش و پاسخ اعضای هیات دولت سیزدهم با خبرنگاران، چهارشنبه ۵ مرداد، با حضور تعدادی از وزرای دولت در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

captcha