|
ورزشی / شناسه : 112698 / تاریخ انتشار : 1401/7/5 19:00
 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

 •  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

  دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال

IIPA /دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سنگال،با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. عکس: نعیم احمدی

 
captcha