|
ورزشی / شناسه : 112803 / تاریخ انتشار : 1401/9/7 17:06
 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

 •  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

  نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا

IIPA /نشست خبری کی‌روش پیش از دیدار با آمریکا و با حضور رسانه ها برگزار شد. عکس: نعیم احمدی

captcha