|
مستند / شناسه : 60679 / تاریخ انتشار : 1395/8/15 19:01
 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

 •  زندگی در حاشیه هامون

  زندگی در حاشیه هامون

چهره هامون

IIPA /در اطراف دریاچه خشک شده هامون مردمانی زندگی میکنند که روزگاری  هامون رو پر از آب دیدند ./عکس :ابوالفضل نسایی

captcha