|
مستند / شناسه : 61082 / تاریخ انتشار : 1396/8/14 15:55
 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

 •  زندگی روزمره در مریوان

  زندگی روزمره در مریوان

زندگی روزمره در مریوان

IIPA /کنار مرزهای کشورمان همیشه مردمانی بودند و هستند که زندگی را با تمام شهری شدنش، در اصل خویش می‌بینند. مردم و  زندگی در مریوان را باید دید، آنها که در سال‌های جنگ همیشه پیشمرگ ایرانیان بودند

 و این روز ها نیاز بیشتری به توجه دارند./عکس:علی محمدی

captcha