|
خبری / شناسه : 61084 / تاریخ انتشار : 1396/8/20 12:17
 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

 •  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

  چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

چاه ( 147رگ سفید ) همچنان در آتش

IIPA /چاه نفت و گاز ( 147رگ سفید ) گچساران که از هفتم آبان ماه در حین عملیات حفاری دچار آتش سوزی شد همچنان در آتش میسوزد. /عکس ها : سجاد صفری

captcha