|
مستند / شناسه : 61090 / تاریخ انتشار : 1396/8/24 12:30
 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

 •  جولان رنج در «پیرخوشاب»

  جولان رنج در «پیرخوشاب»

جولان رنج در «پیرخوشاب»

IIPA /زندگی مردم  روستای پیر خوشاب در  جنوب کرمان که یکی از فقیر ترین روستاهای ایران محسوب میشود./میر حسام زرافشان

captcha