|
خبری / شناسه : 61096 / تاریخ انتشار : 1396/9/8 11:56
 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

 •  زندگی در حاشیه بم

  زندگی در حاشیه بم

زندگی در حاشیه بم

IIPA /در حلبی آباد یا زمین‌های قشمی بم . منطقه‌ای حاشیه‌ای در شمال شرقی این شهراست که  مهم‌ترین مشکل اهالی‌اش اعتیاد است. اینجا نه فقط زنان و مردان بلکه کودکان هم درگیر اعتیاد هستند.

captcha