|
مستند / شناسه : 61105 / تاریخ انتشار : 1396/9/27 12:00
 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

 •  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

  معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

معلول زایی در روستایی «قلعه گنج» کرمان

IIPA /به «قلعه گنج» در جنوب کرمان که می‌رسیم انگار سوار بر ماشین زمان به چند دهه پیش بازگشته‌ایم. اینجا سال‌ها معنی خود را از دست داده‌اند، روزها بی‌رنگ شده‌اند و ساعت‌ها و دقیقه‌ها مفهوم واقعی خود را ندارند.

captcha