|
مستند / شناسه : 61121 / تاریخ انتشار : 1396/10/18 14:43
 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

 •  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

  کارگران معدن زغال سنگ زرد کوه

کارگران معدن زغال سنگ سواد کوه

IIPA /همه از وضعیت نابسامان حقوق گلایه دارند. اینکه درست شش ماه است که حقوق کامل نگرفته‌اند. ماهی 600 – 500 هزار تومان، نهایت حقوق‌شان است.این بخشی از وضعیت معدنچیان، معدن زغال سنگ زرد کوه الاشت مازندران است .این عکس هابه علت نداشتن مجوز برای عکاسی پیش از شروع کار معدنچیان با گوشی همراه و به عنوان یک شهروند گرفته شده است ./ابوالفضل نسایی

http://www.iran-newspaper.com/newspaper/item/452312
captcha