|
ورزشی / شناسه : 71384 / تاریخ انتشار : 1397/8/19 19:40
 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

 •  فینال جام باشگاهای آسیا

  فینال جام باشگاهای آسیا

فینال جام باشگاهای آسیا

IIPA /فینال جام باشگاهای اسیا بین دو تیم پرسپلیس تهران و کاشیما ژاپن در ورزشگاه ازادی که با قرمانی تیم ژاپنی به پیان رسید.

captcha