|
ورزشی / شناسه : 71485 / تاریخ انتشار : 1397/12/14 21:47
 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

 •  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

  دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و پاختاکور ازبکستان

IIPA /در مرحله مقدماتی جام قهرمانان باشگاه های آسیا ، تیم های فوتبال پرسپولیس تهران و پاختاکور ازبکستان در ورزشگاه آزادی به تساوی یک بر یک رسیدند.

captcha