|
مستند / شناسه : 81555 / تاریخ انتشار : 1398/3/27 16:44
 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

 •  جا مانده یک زندگی

  جا مانده یک زندگی

جا مانده یک زندگی

IIPA /در  نقاطی از استان خوزستان مکان های است که بعضی از انسان ها  در انجا زندگی خود را  را با تمام پستی بلندی هاش را به پایان رساندند. در این مجموعه سعی شده نقاطی که بعضی از افراد به خود اسیب زدند و خود کشی کردند به نمایش گذاشته شود.

captcha