|
مستند / شناسه : 81675 / تاریخ انتشار : 1398/8/17 13:49
 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

 •  زیستن در سایه روشن

  زیستن در سایه روشن

زیستن در سایه روشن

IIPA /با وجود امکانات و تجهیزات مناسب برای جابجایی بار و کالا، بافت فرسوده و بسیار قدیمی با معماری نامناسب بازار تهران، باعث استفاده از باربران شده است .این کارگران از حداقل حمایت و پشتوانه های بیمه ای و درمانی برخوردارند و همه ی رده های سنی، از نوجوان تا کهنسال را شامل می شوند. کسانی که برای درآمد بسیار اندک در طول روز بارهای سنگین مشتریان و مغازه داران را در بازار حمل می کنند. بارهایی که گاهی چندین برابر حد مجاز است و صاحبان بار برای پرداخت هزینه کمتر، تلاش دارند همه ی بار را در یک نوبت جا به جا کنند. آنچه که در زندگی این باربران دیده می شود زیستن در سایه روشن است، در حقیقت آنچه در اولویت است و در روشنایی قرار میگیرد بارها است نه باربران و آنها همچنان در تاریکی روزهای سخت خود، به امید بهبود وضعیت معیشتی، روزگار می گذرانند.

captcha