|
مستند / شناسه : 81722 / تاریخ انتشار : 1398/10/11 10:40
 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

 •  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

  مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

مراسم آغاز سال نوی میلادی در کلیسای گریگور مقدس

IIPA / مراسم آغاز سال 2020 میلادی سه شنبه شب با حضور جمعی از ارامنه ایران در کلیسای گریگور مقدس محله مجیدیه تهران برگزار شد.

captcha