|
ورزشی / شناسه : 81756 / تاریخ انتشار : 1398/11/13 15:06
 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

 •  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

IIPA /در روز اول از سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نمایش های شال برون به کارگردانی امیر امینی،زینب پاشا به کارگردانی مهدی صالحیار ،سیرک به کارگردانی سمیه مهری و تنها یک زمین داریم تولید بازار بزرگ ایران در محوطه تئاتر شهر در میان استقبال مخاطبان به اجرا در آمد.

captcha