|
ورزشی / شناسه : 81794 / تاریخ انتشار : 1398/12/21 15:06
 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

 •  تعطیلی تماشاخانه های تهران

  تعطیلی تماشاخانه های تهران

تعطیلی تماشاخانه های تهران

IIPA /به منظور جلوگیری از انتشار و شیوع ویروس کرونا تمام تماشاخانه های خصوصی و دولتی پایتخت تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند.

captcha