|
خبری / شناسه : 81820 / تاریخ انتشار : 1399/2/16 19:19
 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

 •  بازار تهران در دوران کرونا

  بازار تهران در دوران کرونا

بازار تهران در دوران کرونا

IIPA / این روزها مردم در بازار تهران به جهت جلوگیری بیشتر از شیوع ویروس کرونا از ماسک و شیلد استفاده می کنند. / عکس : سجاد صفری

captcha