|
خبری / شناسه : 81839 / تاریخ انتشار : 1399/3/9 16:59
 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

 •  متروی تهران در دوران کرونا

  متروی تهران در دوران کرونا

متروی تهران در دوران کرونا

IIPA / بنا بر گفته مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران، استفاده از ماسک برای مسافران  جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ضروری می باشد. ( تاریخ این عکس ها مربوط به نیمه دوم اردیبهشت ماه سال جاری می باشد. )

captcha