|
خبری / شناسه : 81866 / تاریخ انتشار : 1399/4/31 14:14
 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

 •  کارگاه تولید ماسک

  کارگاه تولید ماسک

کارگاه تولید ماسک

IIPA / کارگاه تولید ماسک ترمه در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج در دوران کرونا، روزانه بیش از 70 هزار ماسک برای کادر درمان تولید می کند. عکس: سجاد صفری

captcha