|
خبری / شناسه : 81879 / تاریخ انتشار : 1399/5/21 14:50
 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

 •  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

  شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

شهر های حاشیه تهران در دوران کرونا

IIPA /  مردم مناطقی همچون فرون آباد، پاکدشت و قیامدشت با وجود قرار گرفتن در وضعیت هشدار و قرمز شیوع ویروس کرونا ، چندان پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند.

captcha