|
خبری / شناسه : 81924 / تاریخ انتشار : 1399/7/21 14:49
 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

 •  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

  بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

بخش آی سی یو اضطراری بیمارستان امام حسین (ع)

IIPA /بخش آی‌سی‌یو اضطراری بیمارستان امام حسین(ع) 14تخت دارد؛ سه‌ آی‌سی‌یو بیمارستان پر شده و مسئولان بیمارستان بخش جدیدی را به ‌آی‌سی‌یو اضطراری بیماران مبتلا به کرونا تبدیل کرده‌اند. 

captcha