|
خبری / شناسه : 81926 / تاریخ انتشار : 1399/8/6 14:46
 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

 •  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

  آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

آموزش مجازی دانش آموزان در دوران کرونا

IIPA / با شیوع ویروس کرونا معلمان و دانش آموزان شکل جدیدی از آموزش را تجربه می کنند. حسین اندیش گر، معلم مقطع ابتدایی هر روز از مدرسه امام هادی در شهر تهران،به شکل مجازی و اینترنتی برای دانش آموزان تدریس می کند.

captcha