|
مستند / شناسه : 81929 / تاریخ انتشار : 1399/8/11 16:39
 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

 •  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

  رنگ آمیزی لکه‌های فقر

رنگ آمیزی لکه‌های فقر

IIPA / دیوارهای بافت فرسوده محله هرندی ، توسط شهرداری تهران رنگ آمیزی شده است، اما اهالی محله  هرندی معتقدند، رنگ آمیزی لکه های فقر هیچ کمکی به حل مشکلات شان نکرده.می گویند کاش به جای رنگ کردن در و دیوارها و شبیه کردن محله شان به مهدکودک واقعا فکری برای مشکلات شان کنند.

captcha