|
خبری / شناسه : 81935 / تاریخ انتشار : 1399/8/20 19:20
 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

 •  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

  اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

اجرای طرح ممنوعیت فعالیت مشاغل بعد از ساعت 18

IIPAطبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، ممنوعیت فعالیت بعد از ساعت 18 برای همه مشاغل به جز سطح یک، از امروز در شهر تهران اجرایی شد.عکس :آرش خاموشی

captcha