|
خبری / شناسه : 81946 / تاریخ انتشار : 1399/9/15 14:05
 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

 •  تهران در وضعیت نارنجی

  تهران در وضعیت نارنجی

تهران در وضعیت نارنجی

IIPA /در پی اعلام ستاد کرونا مبنی بر قرار گرفتن تهران در وضعیت نارنجی و کاهش محدودیت ها، کسب و کارهایی که بدلیل محدودیتهای دو هفته ای تعطیل بودند، امروز شنبه 15 آذرماه 1399 بازگشایی شدند.

captcha