|
خبری / شناسه : 81984 / تاریخ انتشار : 1399/11/22 15:51
 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

 •  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

  راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران -2

IIPAراهپیمایی 22 بهمن امسال جهت جلوگیری از شیوع کرونا، به شکل رژه خودرویی و موتوری برگزار شد.

captcha