|
ورزشی / شناسه : 81987 / تاریخ انتشار : 1399/12/10 15:32
 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

 •  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

  انتخابات ریاست فدرایسیون فوتبال

انتخابات ریاست و مدیران فدراسیون فوتبال

IIPA / شهاب‌الدین عزیزی‌خادم با ۴۹ رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران انتخاب شد.

 
captcha