بم بعد از 13 سال

عکس از : Abolfazl Nesaei

محله امامزاده صالح

عکس از : Ali Mohammadi

معلولان آسایشگاه کهریزک

عکس از : Abolfazl Nesaei

برف پاییزی در تهران

عکس از : Abolfazl Nesaei

زندگی در خرمشهر

عکس از : Sajad Safari

چهره هامون

عکس از : Abolfazl Nesaei

زندگی در روستای موییل

عکس از : Ali Mohammadi