فقر در جهرم

عکس از : Majid Khahi

خسارت سیل در  لرستان

عکس از : Sajad Safari

رونق دوباره زاینده رود

عکس از : Sajad Safari

غریبه ها

عکس از : Azin Haghighi

روستای تنگ سنان

عکس از : Sajad Safari

کوری

عکس از : Zeinab Mahdavi