سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

یادگاری، جنگ تحمیلی در دل خرمشهر
سجاد صفری

موزه جنگ خرمشهر با آثار ارزشمند به جا مانده از ۸ سال جنگ تحمیلی مقاومت و رشادت ها و مقاومت مردم ایران را نشان میدهد .

جستجو
آرشیو تاریخی