اصغر آزاددل دریافت تمام تصاویر

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

عکس های منتشر نشده از «گلپا» در سال ۱۳۸۱
اصغر آزاددل

اکبر گلپایگانی ملقب به گلپا از خوانندگان شاخص موسیقی ایرانی بعد از مدت ها بیماری در سن ۹۰ سالگی دار فانی را وداع گفت.این تصاویر توسط اصغر آزاد دل عکاس ،در اردیبهشت ۱۳۸۱ در یکی از مصاحبه های اختصاصی روزنامه ایران با این خواننده در منزل شخصی اش ثبت شد است.

جستجو
آرشیو تاریخی