آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

مراسم تشییع پیکر مادربزرگ شهید لبنانی و سه نوه‌اش
آژانس عکس ایران

شهروندان جنوب لبنان پیکرهای چهار زن و دختری که در حمله پهپاد اسرائیلی به شهادت رسیدند را تشییع و به خاک سپردند. صد‌ها مرد و زن پیکر سمیره عبد الحسین أیوب، ریماس محمود شور (١٤ ساله)، تالین محمود شور (١٢ ساله) و ولیان محمود شور (١٠ ساله) پس از کشته شدن در حمله پهپاد اسرائیلی که خودروی آن‌ها را هدف قرار داد، در زادگاهشان روستای عیناتا در جنوب لبنان به خاک سپردند.

جستجو
آرشیو تاریخی