سجاد صفری دریافت تمام تصاویر

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

رونمایی از کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی‌ها»
سجاد صفری

کتاب «بدون روتوش با دهه هشتادی ها که حاصل گفت وگوهای امیرحسین ثابتی با دانش آموزان شش مدرسه دخترانه است، با حضور علاقه مندان به کتاب، در روزنامه ایران رونمایی شد.

جستجو
آرشیو تاریخی