رضا معطریان دریافت تمام تصاویر

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

نمایش کلنل
رضا معطریان

نمایش کلنل با نگاهی به زندگی کلنل محمد تقی خان پسیان به کارگردانی امیر ‌بشیری با بازی کاظم سیاحی،نازنین بیاتی،رحیم نوروزی،سیامک صفری،اتابک نادری،امیر محاسبتی،الهه شه پرست،مجید رحمتی،علی عطایی،سعید ملک نژاد،محمد باقر صفانور و محمد معتمدی در تالار وحدت تهران به روی صحنه رفت.

جستجو
آرشیو تاریخی