مجید سعیدی دریافت تمام تصاویر

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

عکس های دیده نشده از کلوپ های بازی در دهه هفتاد
مجید سعیدی

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

عکس های دیده نشده از کلوپ های بازی در دهه هفتاد
مجید سعیدی

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

عکس های دیده نشده از کلوپ های بازی در دهه هفتاد
مجید سعیدی

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

عکس های دیده نشده از کلوپ های بازی در دهه هفتاد
مجید سعیدی

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

عکس های دیده نشده از کلوپ های بازی در دهه هفتاد
مجید سعیدی

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

عکس های دیده نشده از کلوپ های بازی در دهه هفتاد
مجید سعیدی

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

عکس های دیده نشده از کلوپ های بازی در دهه هفتاد
مجید سعیدی

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

عکس های دیده نشده از کلوپ های بازی در دهه هفتاد
مجید سعیدی

آژانس عکس ایران: دلخوشی های ماندگار بازی با فوتبال دستی و آتاری را در دهه هفتاد را به سختی می توان وصف کرد. روزگاری که پسران روز های سرد زمستانی و با موهای تراشیده اوقات فراغت خود را در کلوپ های بازی تازه تاسیس آن سالها خود را سرگرم می کردند، و بعضی ها چنان به پیکسل های متحرک تلویزیون خیره و مبهوت می شدند که گذر ساعت را فقط با پایان بازی می فهمیدند و در گوشه ای دیگر این کلوپ هامیزهای فوتبال دستی و سر صداو هیجان و کل کل ها فوتبالی بچه ها. لذت دورهمی هایی که امروز کمتر می بینیم را گذر زمان با این تصاویر برای ما به یادگار گذاشت. این تصاویر توسط مجید سعیدی عکاس روزنامه ایران در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسیده است.

جستجو
آرشیو تاریخی