آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جشن روز معلم در سال ۱۳۷۵
آژانس عکس ایران

دوازدهم اردیبهشت هر سال همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری به عنوان روز معلم ،دانش آموزان با قدردانی از زحمات معلمان این روز را در مدارس با دادن گل و هدیه جشن می گیرند. عکاس روزنامه ایران در اردیبهشت ۱۳۷۵ با حضور در یک مدرسه دخترانه واقع درمنطقه یازده آموزش و پرورش شهر تهران مراسم روز معلم و قدردانی از معلمان توسط دانش آموزان این مدرسه در آن سال به ثبت رسانده است.

جستجو
آرشیو تاریخی