حسین نقی زاده دریافت تمام تصاویر

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

گردهمایی انتخاباتی حامیان قالیباف در تهران
حسین نقی زاده

گردهمایی انتخاباتی حامیان محمد باقر قالیباف نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد.

جستجو
آرشیو تاریخی