آژانس عکس ایران دریافت تمام تصاویر

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

حضور رهبر انقلاب در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
آژانس عکس ایران

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی رأس ساعت ۸ صبح جمعه (۸ تیر ۱۴۰۳) با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) درچهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شرکت کردند و رای خود را به صندوق انداختند.

جستجو
آرشیو تاریخی